Oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov už aj na Slovensku

12.01.2018

Schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018 stanovuje podmienky oslobodenia príjmov právnickej osoby z predaja akcií a obchodných podielov.

 

Oslobodenie bude môcť daňovník uplatniť v prípade splnenia nasledovných podmienok:

  • priamy podiel na základnom imaní najmenej 10 %; a
  • nepretržitá držba akcií a obchodných podielov najmenej počas 24 kalendárnych mesiacov; a 
  • výkon podstatných funkcií, rozhodovacie právomoci, personálne a materiálne vybavenie na území SR.

 

Výnimky z oslobodenia:

  • obchodník s cennými papiermi
  • prevod účasti na spoločnosti, ktorá je v likvidácii, v konkurze alebo reštrukturalizácii
  • prevod účasti, ak je daňovník, ktorý účasť prevádza, v likvidácii 

 

newsletter_4-2017_sk.pdf