Priebežná účtovná závierka

06.06.2017

V máji 2017 bolo odborom daňovej metodiky vydané usmernenie k priebežnej účtovnej závierke (ÚZ) účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v prípade ak sa zrušujú s likvidáciou alebo na ktoré bol vyhlásený konkurz. Takáto účtovná jednotka je povinná zostaviť priebežnú ÚZ ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia likvidácie alebo konkurzu. 

Priebežná ÚZ sa vystavuje v rozsahu riadnej ÚZ, avšak nemusí byť overená audítorom. Doručuje sa daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania k DPPO, ale daňový úrad ju do registra ÚZ nepostupuje.

Údaje v súvahe sa vykazujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná ÚZ. Vo VZaS sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za celé účtovné obdobie kumulatívne, v mikro účtovnej jednotke len za vykazovanú časť obdobia. V poznámkach priebežnej ÚZ sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a VZaS.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie alebo ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu, teda údaje z riadnej ÚZ. Mikro účtovná jednotka údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie nevykazuje.

Newsletter 1/2017