Mnohostranný dohovor podpísaný s 10 krajinami s platnosťou od 1.1.2019

13. marca 2019 | Čas čítania: 2 Min

Mnohostranný dohovor, známy aj ako multilaterálny inštrument (MLI) je mnohostranný zmluvný nástroj, ktorý je súčasťou akčného plánu OECD v boji proti narúšaniu daňového základu a presunu ziskov (tzv. „BEPS“ – base erosion and profit shifting). Tento dohovor umožňuje rýchlu implementáciu opatrení BEPS do jednotlivých bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia bez nutnosti individuálnych zmien v jednotlivých zmluvách, čím efektívne pomáha zabrániť daňovým únikom v oblasti dane z príjmov.

MLI obsahuje nasledujúce opatrenia:

  • neutralizácia efektov hybridných schém,
  • zamedzenie udeľovania výhod zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v nenáležitých situáciách,
  • vyhýbanie sa vzniku/existencii stálej prevádzkarne,
  • mechanizmus riešenia sporov v oblasti zdaňovania.

Slovenská republika sa stala signatárom MLI dňa 7.6.2018, prezident SR ratifikoval MLI dňa 30.7.2018 a pre Slovensko vstúpil MLI do platnosti od 1.1.2019.

Dohovorom však budú ovplyvnené iba zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorené s krajinami, ktoré mnohostranný dohovor rovnako ratifikovali. V súčasnosti (t.j. s účinnosťou od 1.1.2019) sa to dotýka zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a Austráliou, Francúzskom, Izraelom, Japonskom, Litvou, Poľskom, Rakúskom, Slovinskom, Srbskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Keďže MLI modifikuje dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, vplyv na jednotlivé zmluvy v zmysle výhrad a oznámení oboch zmluvných strán uplatnených pri ratifikácii sa v záujme zabezpečenia väčšej istoty uverejňujú samostatnými oznámeniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

K dohovoru bol vydaný výkladový prostriedok (Explanatory statement), do ktorého je možné nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky. Rovnako je možné na Ministerstve financií Slovenskej republiky nahliadnuť aj na výhrady a oznámenia, ktoré Slovenská republika k dohovoru uplatnila.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba