Zmeny v zákone o účtovníctve v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka

10. decembra 2019 | Čas čítania: 2 Min

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.10.2019 schválila novelu Obchodného zákonníka, ktorá okrem iných s účinnosťou od 1.10.2020 mení a dopĺňa aj zákon o účtovníctve:

Uvedená novela prinesie pojem „dodatočná likvidácia“. V prípade dodatočnej likvidácie sa obchodná spoločnosť a družstvo stane účtovnou jednotkou dňom obnovenia zápisu v obchodnom registri. Účtovné obdobie takejto účtovnej jednotky sa bude začínať dňom obnovenia zápisu v obchodnom registri a končiť dňom výmazu účtovnej jednotky z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie.

Okrem toho sa rozšíri povinnosť účtovných jednotiek uzavrieť účtovné knihy z nasledujúcich dôvodov:

  • ku dňu zverejnenia oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
  • ku dňu výmazu účtovnej jednotky z obchodného registra, ak bolo vydané rozhodnutie o zrušení účtovnej jednotky a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku účtovnej jednotky a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok účtovnej jednotky.

V prípade výmazu obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra bude štatutárny orgán, ktorý bol zapísaný v obchodnom registri ako posledný pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra, zodpovedný za uloženie príslušných dokumentov do registra účtovných závierok. Ak nastanú špeciálne prípady zrušenia účtovnej jednotky bez likvidácie, vznikne povinnosť podať účtovnú závierku zostavenú ku dňu výmazu obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra rovnako poslednému štatutárnemu orgánu zapísanému v obchodnom registri.

Kontaktná osoba