Aké zmeny sa plánujú v zákone o dani z príjmov od 1.1.2016?

30. júna 2015 | Čas čítania: 2 Min

Jeho cieľom je predovšetkým podpora investovania na kapitálovom trhu a samozrejme aj snaha zamedziť daňovým únikom a podporiť zlepšenie platobnej disciplíny daňových subjektov. Medzi tie najdôležitejšie návrhy zmien patria nasledovné:

 

  • Od dane by mal byť oslobodený príjem z predaja cenného papiera po splnení časového testu a za podmienky, že cenné papiere neboli zahrnuté v obchodnom majetku. Zároveň by malo dôjsť aj k zrušeniu zdravotných odvodov z výnosov z prevodu cenných papierov obchodovaných na burze.
  • Novela zákona implementuje upravenú smernicu Rady EÚ týkajúcu sa zdaňovania materských a dcérskych spoločností predovšetkým v oblasti boja proti daňovým únikom. Ustanovenie je zamerané najmä na hybridné finančné nástroje, ktoré sú v štáte výplaty považované za úverový finančný nástroj a v SR za dividendu.
  • Ak u daňovníka vyplácajúceho podiel na zisku bola celá suma alebo časť sumy vyplácaného podielu na zisku zahrnutá do daňových výdavkov, potom zodpovedajúca suma u príjemcu podielu na zisku ostáva súčasťou základu dane.
  • Ďalšie ustanovenie by sa malo dotknúť transakcií zameraných na zneužívanie zákona, ak jedným z hlavných účelov je získanie daňovej výhody pri prevode obchodných podielov. Ustanovenie sa týka právnych úkonov pri prevode vlastníctva obchodných podielov, ak tieto právne úkony neodrážajú ekonomickú realitu.
  • Navrhuje sa spresnenie súčasného znenia pri počítaní doby vzniku tzv. službovej stálej prevádzkarne a to tak, že do tejto doby sa má započítavať len prítomnosť poskytovateľa na území SR.
  • Pri poradenských a právnych službách, ktoré sú daňovým výdavkom len po zaplatení, dochádza k ich presnému vymedzeniu podľa kódu Klasifikácie produktov.
  • Vzhľadom na zrušenie možnosti ocenenia majetku vo výške reprodukčnej obstarávacej ceny v zákone o účtovníctve sa na účely zákona o dani z príjmov bude za vstupnú cenu majetku nadobudnutého darovaním alebo dedením a finančného majetku nadobudnutého bezodplatne považovať cena stanovená znalcom.
  • Novela zákona dopĺňa nové ustanovenie, ktoré spresňuje, čo sa bude považovať za daňový výdavok pri predaji akcií, ostatných cenných papierov a obchodných podielov.
  • Z dôvodu právnej istoty sa u zamestnávateľa spresňujú daňové výdavky v súvislosti s cestovnými náhradami, ktoré poskytne zamestnávateľ svojmu zamestnancovi nad rámec zákona o cestovných náhradách.