Akými daňovými zmenami žijeme už v 2019 a aké náš ešte čakajú?

5. júna 2019 | Čas čítania: 2 Min

  1. Rozšírenie záznamovej povinnosti pre DPH od 1.1.2019

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2019 rozšírila záznamové povinnosti platiteľov o povinnosť viesť podrobnejšie záznamy o plneniach, ktoré sa neuvádzajú do daňového priznania, súhrnného výkazu a ani kontrolného výkazu.

  1. Zrušenie odvodu obchodných reťazcov

Poslanci schválili v skrátenom legislatívnom konaní zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov. K zrušeniu zákona sa pristúpilo v dôsledku opatrenia Európskej komisie, ktorá nariadila pozastavenie platnosti zákona až do času, kým nebudú známe dopady osobitného dôvodu. Doteraz zaplatený odvod sa bude považovať za preddavok na daň z príjmov.

  1. Daňový bonus na dieťa

Od 1.4.2019 za zvýšil daňový bonus na dieťa do 6 rokov na dvojnásobok.

  1. Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

Schválený zákon o pravidlách riešenia sporov, ktorý upravuje postup pri riešení sporov vo veci zamedzenia dvojitého zdanenia príjmov a o ktorom sme Vás bližšie informovali v Newslettri za 4Q 2018, nadobudne účinnosť 1.7.2019. Tento zákona sa bude aplikovať už na konania začaté na základe podania žiadosti o zamedzenie dvojitého zdanenia po 30.6.2019 za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31.12.2017.

  1. Novela zákona o sociálnom fonde

Návrh novely zákona o sociálnom fonde okrem iného navrhuje rozšíriť možnosť použitia prostriedkov sociálneho fondu na každé poskytnutie príspevku na rekreáciu podľa zákonníka práce a nielen na príspevky na rekreácie poskytnuté nad rámec zákona. Cieľom tejto zmeny je totiž pomôcť zamestnávateľom, ktorí sú povinní tieto príspevky vyplácať a pre ktorých je poskytovanie takýchto príspevkov finančne náročné (ako príklad zákonodárca uvádza hlavne zamestnávateľov v sektore školstva a zdravotníctva).

  1. Novela stavebného zákona

V súčasnosti sa pripravuje novela stavebného zákona, ktorý má dopĺňať zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako aj zákon o dani z príjmov a zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Touto navrhovanou novelou sa okrem iného má zmeniť definícia stavebného pozemku pre účely dane z nehnuteľností a priamo v zákone o miestnych daniach bude definovaná stavba na bývanie a drobná stavba. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.7.2021.

Kontaktná osoba