Cezhraničná daňová optimalizácia bude podliehať oznamovacej povinnosti

19.12.2018

 

Cieľom nových zmien smernice o administratívnej spolupráci v oblastí daní („DAC6“), ktoré vstúpili do platnosti 25.6.2018, je zavedenie automatickej výmeny informácií o cezhraničných opatreniach s potenciálom agresívneho daňového plánovania a vyhýbania sa daňovej povinnosti. Ide o transakcie, ktoré budú spĺňať aspoň jeden z charakteristických znakov uvedených v prílohe DAC6. Ide napríklad o vytvorenie stratovej spoločnosti, využitie jej strát a následné zníženie daňovej povinnosti, premeny príjmov na kapitál, dary, alebo iné kategórie podliehajúce výhodnejšiemu zdaňovaniu.

Smernica ukladá oznamovaciu povinnosť nielen samotným daňovníkom, ale aj tzv. sprostredkovateľom. Medzi takýchto sprostredkovateľov budú potenciálne patriť aj daňoví poradcovia a advokáti.

Nakoľko DAC6 rešpektuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť sprostredkovateľov zakotvenú v legislatívach členských štátov, každý členský štát môže udeliť právo na výnimku z oznamovacej povinnosti. Oznamovacia povinnosť by v tomto prípade prešla na iného sprostredkovateľa, prípadne na samotného daňovníka.

Členské štáty sú povinné transponovať smernicu DAC6 do lokálnej legislatívy do 31.12.2019. Je však potrebné zdôrazniť, že oznamovacej povinnosti budú spätne podliehať vyššie spomínané transakcie uskutočnené už počnúc 25.6.2018, pričom tieto bude potrebné oznámiť do 31.8.2020.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba