Country-by-Country Reporting

23. marca 2017 | Čas čítania: 1 Min

Nadnárodným skupinám podnikov sa ukladá povinnosť podávať správcovi dane správu podľa jednotlivých štátov tzv. Country-by-Country reporting, ktorá okrem iného obsahuje informácie umožňujúce získať prehľad o výške daní zaplatených v jednotlivých štátoch.

Povinnosť podávať správu podľa jednotlivých štátov budú mať iba tie nadnárodné skupiny podnikov, ktorých konsolidované výnosy za skupinu dosiahnu aspoň 750 000 000 EUR za finančný rok, ktorý bezprostredne predchádza oznamovanému finančnému roku.

Správa má byť podaná v lehote do 12 mesiacov od posledného dňa oznamovaného finančného roka nadnárodnej skupiny podnikov. Táto povinnosť vzniká predovšetkým materským spoločnostiam nadnárodných skupín podnikov – ako hlavným materským subjektom (vzhľadom na výšku celkových konsolidovaných výnosov sa predpokladá dopad na relatívne malý počet slovenských materských spoločností). Hlavný materský subjekt je subjekt nadnárodnej skupiny, ktorý priamo alebo nepriamo vlastní podiel aspoň v jednom základnom subjekte a v štáte svojej daňovej rezidencie má povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, pričom neexistuje žiaden iný subjekt, ktorý vlastní podiel na uvedenom subjekte obdobným spôsobom.