Ďalšie informačné zoznamy na stránke FRSR

13.09.2018

V zmysle novely zákona o správe daní (daňový poriadok) účinnej od 1.1.2018 Finančná správa SR na konci júna 2018 zverejnila na svojom webovom sídle ďalšie informačné zoznamy:

budget, cash, coins

  • zoznam daňových subjektov s výškou dane z príjmov právnickej osoby, v ktorom možno nájsť okrem identifikačných údajov právnickej osoby aj údaje o výške vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty, a
  • zoznam daňových subjektov s výškou nadmerného odpočtu a výškou vlastnej daňovej povinnosti, v ktorom sú popri identifikačných údajoch fyzickej alebo právnickej osoby zverejňované aj informácie o výške uplatneného nadmerného odpočtu a výške vlastnej daňovej povinnosti príslušného daňového subjektu.

Zoznamy budú aktualizované a zverejňované pravidelne na štvrťročnej báze, pričom podkladom pre aktualizáciu budú daňové priznania podané v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku.

Uvedené zoznamy sú dostupné na webovom sídle Finančnej správy SR, v sekcii „Elektronické služby“.

NEWSLETTER TPA SK Q3 2018