Ďalšie pripravované zmeny v oblasti dane z príjmov

8. novembra 2017 | Čas čítania: 2 Min

– Rozšírenie vzniku stálej prevádzkarne aj na podnikanie prostredníctvom digitálnych platforiem. Za týmto účelom bola do novely zákona zavedená definícia digitálnej platformy. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby aj podnikatelia poskytujúci svoje služby v SR aj bez ich fyzickej prítomnosti zdaňovali svoje príjmy na území SR, a teda odstrániť diskrimináciu podnikateľov, ktorí svoje príjmy na území SR riadne zdaňujú.

– V nadväznosti na povinnosti vyplývajúce z projektu BEPS dochádza k úprave podmienok vzniku stavebnej a montážnej stálej prevádzkarne. Cieľom tejto úpravy je zamedziť úmyselnému rozdeľovaniu činností navzájom prepojených daňovníkov do niekoľkých kratších činností, z ktorých ani jedna nepresiahne 6 mesiacov. Činnosti vykonávané daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a jeho závislými osobami sa budú považovať za jeden celok, ak tieto činnosti spolu súvisia a na sebe nadväzujú, t. j. pri posúdení vzniku stavebnej stálej prevádzkarne sa bude zohľadňovať celkový časový úsek realizácie stavby, stavebných a montážnych projektov.

– Rovnako v nadväznosti na BEPS dochádza k spresneniu podmienky vzniku stálej prevádzkarne z titulu „závislého zástupcu“ s cieľom zamedziť zneužívaniu komisionárskych zmlúv za účelom vyhnutiu sa vzniku stálej prevádzkarne.

– Dochádza k spresneniu zdanenia podielov na zisku, podielov na likvidačnom zostatku a vyrovnacích podielov spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s. v prípadoch, ak im tieto príjmy plynú z dôvodu, že v.o.s. a k.s. majú majetkovú účasť na inej obchodnej spoločnosti alebo družstve. Z dôvodu iného spôsobu zdaňovania v.o.s. a k.s. by hrozilo zdanenie vyššie menovaných príjmov u spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s. sadzbou dane vo výške 19 % alebo 25 %. Následkom toho by bolo nerovnaké daňové zaobchádzanie s podielmi na zisku, ktoré sú vyplácané napr. spoločníkom s.r.o. a spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti. Účelom tejto úpravy je preto zabezpečiť rovnaké zdanenie dividend na úrovni spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s., ako je to u spoločníkov s.r.o. alebo a.s.

nl_q3_2017_sk_final_19.pdf