DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY a SPOTREBNÉ DANE

28. apríla 2020 | Čas čítania: 2 Min

  • Zverejňovanie zoznamov

Platiteľ DPH, ktorý počas obdobia pandémie opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k DPH, alebo kontrolný výkaz, alebo opakovane nezaplatí výslednú daňovú povinnosť, sa nezverejní v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

  • Podmienky vrátenia nadmerného odpočtu

U platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorému počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného, sa takýto nedoplatok nebude brať do úvahy na účely skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu, teda podmienka na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu sa považuje za splnenú, ak tento nedoplatok zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  • Uplatnenie zvýhodnenej sadzby spotrebnej dane

Daňový subjekt, ktorý uplatňuje zvýhodnenú sadzbu spotrebnej dane z minerálneho oleja a počas obdobia pandémie nemôže preukázať splnenie podmienok, t.j. preukázanie potvrdenia o pôvode biopaliva a biokvapaliny, že biogénna látka spĺňa kritéria trvalej udržateľnosti, si môže uplatniť takúto zníženú sadzbu dane, ak preukáže splnenie týchto podmienok za každé zdaňovacie obdobie pripadajúce na obdobie pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  • Prítomnosť zamestnanca colného úradu

Ak počas obdobia pandémie nie je možné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu za účelom výkonu daňového dozoru, colný úrad určí náhradný spôsob výkonu daňového dozoru.

  • Odňatie povolenia a vyradenia z evidencie

Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie poruší z dôvodu negatívnych následkov pandémie povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, colný úrad môže upustiť od povinnosti odňať povolenie alebo od povinnosti vyradiť tento daňový subjekt z evidencie.

<< späť na Newsletter