Daň z príjmov

27. marca 2020 | Čas čítania: 3 Min

  • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov

Pokiaľ posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, zavádzajú sa nové lehoty nasledovne:

– „mimoriadna“ lehota – do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote je splatná aj daň z príjmov

– možnosť predĺžiť pôvodnú lehotu podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov (nie „mimoriadnu“ lehotu) na základe oznámenia (o 3, resp. 6 mesiacov v prípade zdaniteľných príjmov zo zahraničia). Oznámenie o predĺžení lehoty je potrebné podať do uplynutia „mimoriadnej“ lehoty. Ak táto predĺžená lehota uplynie počas obdobia pandémie, potom lehota na podanie daňového priznania je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

V týchto lehotách môže daňovník poukázať 2% dane na verejnoprospešné účely.

  • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov u daňovníka v konkurze alebo likvidácii

V prípade daňovníkov v konkurze alebo likvidácii zostáva zachovaná zákonná lehota podľa platného zákona o dani z príjmov.

Pokiaľ však táto lehota uplynie počas obdobia pandémie, môže daňovník 15 dní pred uplynutím tejto lehoty požiadať správcu dane o jej predĺženie, a to najviac o 3 kalendárne mesiace.

O žiadosti bude správca dane rozhodovať, pričom proti jeho rozhodnutiu nie je možné sa odvolať.

  • Lehota na podanie daňového priznania pri zrušení, resp. pri vzniku stálej prevádzkarne na území SR

Pokiaľ pri zrušení stálej prevádzkarne, resp. vzniku stálej prevádzkarne na území SR uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa platného zákona o dani z príjmov počas obdobia pandémie, daňovník podá daňové priznanie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote je aj daň z príjmov splatná,

  • Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov

Zamestnanec, ktorému má zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane v lehote, ktorá spadá do obdobia pandémie, môže podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

  • Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Lehota na podanie tohto oznámenia sa považuje za dodržanú, ak sa podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa daň aj odvedie.

  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne dane z príjmov zo závislej činnosti

Ak posledný deň lehoty na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti uplynie počas obdobia pandémie, hlásenie sa podáva do konca druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň aj splatná.

  • Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti

Ak lehota na vykonanie ročného zúčtovania a výpočet dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, ročné zúčtovanie najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Preplatky z ročného zúčtovania vráti zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.

<< späť na staršie Newslettre  

Kontaktná osoba