DAŇ Z PRÍJMOV

28. apríla 2020 | Čas čítania: 2 Min

  • Preddavky na daň z príjmov

Daňovník nebude mať povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie, a to za obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovníkovi klesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Posudzované obdobie je buď kalendárny mesiac alebo štvrťrok podľa toho, aké obdobie má daňový subjekt určené pri platení preddavkov na daň z príjmov.

Daňovník musí neplatenie preddavkov deklarovať predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa uvedené podmienky. Vyhlásenie musí byť zaslané príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti príslušného preddavku na daň z príjmov.

Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.

Tento postup môže uplatniť aj ten daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov inak rozhodnutím správcu dane.

  • Odpočet daňovej straty

Daňovník môže odpočítať neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 najviac v úhrnnej hodnote 1 mil. EUR, a to od základu dane z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, si môže tieto straty uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31.10.2019.

Daňové straty sa odpočítavajú postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.

Tento nový spôsob odpočtu strát nie je povinný. Ak je teda doterajší spôsob odpočtu strát podľa platného ustanovenia § 30 zákona o dani z príjmov pre daňovníka výhodnejší, môže odpočítať daňové straty štandardným spôsobom.

  • Podiel zaplatenej dane z príjmov

Prijímateľ podielu zaplatenej dane môže použiť prijatý podiel zaplatenej dane aj na pomoc pri zmiernení negatívnych dôsledkov pandémie, a to až do konca roka 2021.

Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu do konca roka 2021, pričom prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 do konca mája 2022.

<< späť na Newsletter