Definícia čistého obratu, nový pojem vo výkaze ziskov a strát

7. decembra 2015 | Čas čítania: 2 Min

Podľa pôvodnej úpravy sa do čistého obratu zahŕňali výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav. Po novom, podľa § 2 ods. 15 zákona sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Komentár k zmene definície čistý obratu

Pôvodná definícia bola jednoznačná a ľahko identifikovateľná, išlo o výnosy z bežnej činnosti (prevádzková a finančná činnosť). Novelizácia zákona upúšťa od naviazania definície obratu na bežnú činnosť. Podľa dôvodovej správy Ministerstva financií k novele zákona je rozhodujúci skutočný predmet podnikania a čistý obrat predstavujú výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z činnosti, ktoré sú predmetom jej podnikania. Do čistého obratu nepatria napríklad výnosy, ktoré účtovná jednotka dosiahla z predaja prebytočného majetku a iné, nepravidelné výnosy z aktivít, ktoré nie sú predmetom podnikania účtovnej jednotky.

Je teda dôležité, aby si účtovné jednotky kontrolovali a pravidelne aktualizovali svoj predmet podnikania, aby všetky pravidelne sa opakujúce a významné výnosy, mali uvedené ako predmet svojej činnosti a tým pokryli celé portfólio svojich činností a zahrnuli ich do vykázaného čistého obratu. Je legislatívnou povinnosťou spoločností, vykonávať len tie činnosti, ktoré sú predmetom ich podnikania a sú zapísané v Obchodnom registri.