Novely zákona o DPH schválené – úpravy reťazových obchodov, call-off stock, zníženie DPH na 10% na vybrané tovary a ďalšie zmeny

10. decembra 2019 | Čas čítania: 2 Min

Na konci novembra 2019 vyšla v Zbierke zákonov novela Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V tejto časti Newslettra Vám prinášame stručný prehľad najdôležitejších zmien, ktoré boli v roku 2019 schválené.

V súvislosti s harmonizáciou a zjednodušením vybraných pravidiel zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi, ktoré vyplývajú zo smernice Rady (EÚ) č. 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica Rady č. (2006/112/ES) o DPH, boli schválené nasledovné úpravy (tzv. quick fixes):

  • uľahčenie cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock režimu, kedy sa po splnení určitých podmienok nebude preprava tovaru do iného členského štátu považovať za premiestnenie tovaru do iného členského štátu;
  • určenie miesta dodania tovaru s prepravou, uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet, v tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ;
  • oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu bude podmienené oznámením IČ DPH nadobúdateľa tovaru dodávateľovi (hmotnoprávna podmienka pre uplatnenie oslobodenia) a podaním súhrnného výkazu so správnymi, pravdivými a úplnými údajmi o dodaní tovaru do iného členského štátu dodávateľom za príslušné zdaňovacie obdobie.

Okrem úpravy zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi boli schválené aj tieto zmeny:

  • oslobodenie od DPH pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov uvedených v prílohe č. 9 zákona o DPH, ak budú dodané v colných skladoch, osobitných skladoch alebo v daňových skladoch;
  • doplnenie úpravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku;
  • nové určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru s obstarávacou cenou rovnou alebo nižšou ako 1 700 EUR;
  • doplnenie ustanovení o oprave základu dane pri predaji služieb cestovného ruchu;
  • rozšírenie zníženia sadzby dane na 10% na noviny, časopisy a periodiká a vybrané druhy potravín.

Všetky spomínané zmeny nadobúdajú účinnosť 1.1.2020.

Kontaktná osoba