Disclaimer pre webovú stránku

Informácie, názory a právne výklady uvedené na tejto webovej stránke slúžia len na všeobecné informovanie. Uplatňovanie a dosah zákonov sa môže značne líšiť v závislosti od konkrétnych skutočností. Vzhľadom na meniaci sa charakter zákonov, nariadení a nariadení a na riziká spojené s elektronickou komunikáciou, môže dochádzať k oneskoreniam, opomenutiam alebo nepresnostiam pri zobrazovaní informácií na tejto webovej stránke. V súlade s tým je potrebné vziať do úvahy, že informácie sprístupnené na tejto stránke nemožno a ani by sa nemali používať ako náhrada za odborné daňové alebo právne poradenstvo. Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia by ste sa mali poradiť s odborníkom TPA.

 

Hoci sa snažíme zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke boli získané zo spoľahlivých zdrojov, ani TPA, ani jednotliví autori nezodpovedajú za žiadne chyby alebo opomenutia, ani za výsledky získané použitím týchto informácií. Všetky informácie na tejto webovej stránke sú poskytované bez záruky úplnosti, presnosti alebo aktuálnosti a bez záruky vhodnosti na konkrétny účel.

 

Ani TPA, ani jednotliví autori nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie alebo činnosť uskutočnenú na základe obsahu tejto webovej stránky, ani za akékoľvek škody vyplývajúce z takýchto činov alebo rozhodnutí. TPA nemá žiadnu kontrolu nad obsahom alebo prezentáciou akýchkoľvek prepojených internetových materiálov a nepreberá žiadnu zodpovednosť za takýto obsah. TPA nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť prepojených internetových materiálov. Platia Všeobecné zmluvné podmienky pre účtovnícke profesie (AAB), ktoré sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.

 

Texty, obrázky, grafika, videá a iné materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva: žiadna časť týchto materiálov sa nesmie prenášať tretím stranám, reprodukovať alebo inak spracovávať bez výslovného, ​​písomného súhlasu TPA.

 

Obrázky a práva:

Christoph Meissner, Ingo Pertramer, Stephan Huger, Alexander Müller a iStock Photo.

 

Všetky právne spory a konania v súvislosti s používaním tejto webovej stránky podliehajú výlučne rakúskemu hmotnému právu. Príslušným súdom pre všetky právne spory a konania vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky je príslušný miestny rakúsky súd zodpovedný za prvý okres Viedeň, Rakúsko. Pre spotrebiteľov v zmysle rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľa (KSchG) to platí len v rozsahu, v akom nemajú v Rakúsku bydlisko, ani bežný pobyt, ani nie sú zamestnaní.

 

Spoločnosť TPA neposkytuje žiadnu záruku, že služby budú neprerušované alebo že budú fungovať podľa plánu.

 

TPA je oprávnená kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť alebo natrvalo zrušiť jednotlivé služby alebo celú službu poskytovanú prostredníctvom tejto webovej stránky.

 

Dodatočné pre e-maily:

Informácie pre adresáta podliehajú ustanoveniam základnej ponuky a objednávky, vrátane, ale nie výlučne, dohodnutých všeobecných obchodných podmienok (pozri nižšie).

Predovšetkým sa dohodlo, že informácie prostredníctvom e-mailu a príloh sú záväzné len vtedy, ak budú písomne ​​potvrdené. Elektronický prenos správ je na riziko, že strana požaduje to isté, najmä vzhľadom na problémy súvisiace s prenosom a doručovaním, riziko neprítomnosti príjemcu a riziko porušenia tajomstva na internete. Automaticky generované potvrdenia o prijatí alebo prezeraní sa nepovažujú za potvrdenie o prijatí vašej správy.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre

  • TPA Steuerberatung GmbH
  • TPA Internationale Steuerberatung GmbH
  • TPA Regio Steuerberatung GmbH

Všeobecné zmluvné podmienky pre verejné účtovníctvo (VOP/AAB) sú k dispozícii na stiahnutie na konci tejto webovej stránky.

 GCT Public Accounting Professions 2018 TPA

 general-terms-and-conditions-management-consultants 2018