Elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

5. júna 2019 | Čas čítania: 1 Min

V apríli 2019 bol predložený v parlamente návrh zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme (ďalej len ako „zákon“), ktorý je transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ.

Cieľom zákona je zavedenie povinnosti elektronického spôsobu prijímania a vydávania faktúr a vytvorenie nového informačného systému verejnej správy. Zákon definuje pojem „zaručená elektronická fakturácia“ (aby nedochádzalo k zámene s pojmom „elektronická faktúra“ podľa zákona o DPH) a náležitosti elektronickej faktúry, upravuje pravidlá procesu elektronickej fakturácie a definuje základnú architektúru riešenia i jednotlivé procesné kroky. Vydávanie zaručených elektronických faktúr bude možné výlučne prostredníctvom informačného systému elektronickej fakturácie, ktorý zriadi Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Zaručená elektronická fakturácia sa bude povinne týkať subjektov verejnej správy a subjektov obchodujúcich s verejnou správou, pričom dobrovoľne ju bude môcť využívať akýkoľvek iný subjekt.

Do budúcnosti sa očakáva, že uvedená smernica podnieti implementáciu jednotnej elektronickej faktúry aj na medzipodnikovej úrovni v rámci súkromného sektora.

Zákonom nemajú byť dotknuté ostatné súvisiace zákony, ako napríklad zákon o e-Governmente či zákon o dani z pridanej hodnoty.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.8.2019.

Kontaktná osoba