Európska únia sprísňuje podmienky uznávania nárokov

6. júna 2017 | Čas čítania: 2 Min

Členské štáty budú mať na výber z viacerých možností, akým spôsobom môžu odradzovať skupiny spoločností od znižovania svojich globálnych daňových záväzkov prostredníctvom nadmerných platieb úrokov. Navrhované alternatívy sú napr.:

  • porovnávať úroky voči ukazovateľu EBIT, čo znamená nižšiu daňovú uznateľnosť úrokov;
  • stanoviť lehoty alebo výšku neuplatnených úrokov, ktoré sa môžu preniesť do budúcich období alebo uplatniť v predchádzajúcich obdobiach; alebo
  • stanoviť cielené pravidlá proti vnútroskupinovému dlhovému financovaniu (napr. pravidlá o podkapitalizácii);
  • v prípade daňovníkov, ktorí sú súčasťou skupiny a predkladajú konsolidovanú účtovnú závierku, brať do úvahy zadlženosť celej skupiny.

S cieľom znížiť administratívne zaťaženie spoločností sa navrhuje ustanoviť pravidlo tzv. bezpečného prístavu, t.j. aby čisté úroky boli vždy odpočítateľné až do určitej stanovenej výšky.

Okrem toho Rada EÚ necháva na zvážení jednotlivých členských štátov, či do navrhovanej sumy porovnávaných úrokov zahrnú aj úroky z úverov od finančných inštitúcií, alebo ich z rozsahu pôsobnosti pravidiel o obmedzení daňovej uznateľnosti úrokov vylúčia. V súčasnosti slovenská legislatíva obmedzuje len úroky z úverov od závislých osôb.

Uvedené zmeny by mali prijať členské štáty do konca roka 2018. O návrhoch a zmenám Vás budeme priebežne informovať.

nl_q2_2017_sk.pdf