Finančná správa mení spôsob komunikácie

| Čas čítania: 2 Min

Finančná správa (ďalej len „FS“) bude od 1.1.2022 doručovať daňovým subjektom dokumenty elektronicky. Elektronická komunikácia sa bude (s výnimkami) realizovať prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) – slovensko.sk.

Elektronické úradné dokumenty (EÚD) bude FS odosielať:

  • do elektronických schránok na ÚPVS – v prípade, ak subjekt nemá na ÚPVS aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, bude mu doručený rovnopis dokumentu v papierovej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty;
  • do schránky subjektu na portáli FS – tento spôsob budú môcť využívať len zahraničné osoby, ktoré nemajú zriadenú elektronickú schránku na ÚPVS;
  • formou neelektronického rovnopisu, ktorého súčasťou bude aj doložka o autorizácii prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo osobne priamo z FS – v prípade, ak subjekt nemá zriadenú schránku na ÚPVS ani FS alebo túto schránku nie je možné identifikovať.

Ak má daňový subjekt zástupcu, bude sa elektronický dokument automaticky doručovať do schránky zástupcu na ÚPVS.

V zmysle správy daní sa elektronický dokument považuje za doručený daňovému subjektu v deň, keď adresát potvrdí notifikáciu o doručení alebo posledný deň 15-dňovej úložnej lehoty.

Po spustení obojsmernej elektronickej komunikácie bude mať daňový subjekt na portáli FS sprístupnený spis daňového subjektu v elektronickej podobe (tzv. eSpis). V eSpise sa budú nachádzať dokumenty týkajúce sa daňových povinností daňového subjektu. Daňový subjekt tu nájde všetky dokumenty, ktoré doručil FS elektronicky od 1.1.2014 (s výnimkou účtovných závierok), taktiež dokumenty, ktoré bude FS od 1.1.2022 prijímať v papierovej podobe, a rovnako tie, ktoré bude FS zasielať daňovému subjektu elektronicky. Obsah elektronického dokumentu odoslaného FS sa adresátovi v jeho eSpise na portáli FS sprístupní až po jeho prijatí, resp. až po uplynutí 15-dňovej úložnej lehoty.

FS taktiež od 12.12.2021 ukončí duálne doručovanie elektronických úradných dokumentov za oblasť spotrebných daní a od 13.12.2021 bude doručovať dokumenty daňovým subjektom výlučne do ich elektronickej schránky na ÚPVS. Výnimku budú mať zahraničné osoby, ak nebudú mať zriadenú schránku na ÚPVS, a budú ju mať zriadenú na portáli FS. V takomto prípade budú orgány FS doručovať dokumenty do elektronickej schránky na portáli FS.

 

<< späť na Newsletter  

 

Kontaktná osoba