Hybridné nesúlady

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Z dôvodu implementácie smernice ATAD sa do zákona o dani z príjmov zavádza pravidlo tzv. zamedzenia dvojitého odpočtu výdavkov. Cieľom tejto úpravy je zamedziť situáciám, ktoré vznikajú alebo môžu vzniknúť medzi závislými osobami. Ide o prípady, kedy môže dôjsť k uplatneniu toho istého daňového výdavku podľa slovenského zákona ako aj podľa právneho predpisu v inom štáte (dvojitý odpočet toho istého výdavku) alebo k uplatneniu daňového výdavku na území SR, ktorý nie je zdaniteľným príjmom zahrnutým do základu dane v inom štáte.

 

V súvislosti s implementáciou smernice ATAD sa do zákona dostáva aj definícia subjektu, ktorým sa rozumie právne usporiadanie majetku (trust) alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu (napr. partnership – združenie) alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok.

nl_q3_2017_sk_final_15.pdf