Kapitálový fond z príspevkov

19.03.2018

Novela obchodného zákonníka umožnila akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzením vytvárať kapitálový fond z príspevkov.

V nadväznosti na novelu obchodného zákonníka boli znovelizované aj postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve a opatrenia MF SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o individuálnych účtovných závierkach pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky a to s účinnosťou od 01.01.2018.

Kapitálový fond z príspevkov sa v prípade spoločnosti s ručením obmedzením a akciovej spoločnosti tvorí na základe zakladateľskej zmluvy, alebo na základe schválenia jeho tvorby valným zhromaždením. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch a za kapitálový fond sa považujú okamihom splatenia.

Kapitálový fond možno použiť na:

  • prerozdelenie medzi akcionárov
  • na zvýšenie základného imania

V prípade rozdelenia kapitálového fondu medzi akcionárov, resp. spoločníkov sa musí zverejniť oznámenie o výške jeho prerozdelenia najneskôr 60 dní vopred. Kapitálový fond nemožno rozdeliť, ak je spoločnosť v kríze alebo by sa v dôsledku rozdelenia dostala do krízy.

V poznámkach mikro a malých účtovných jednotiek je potrebné uvádzať, či účtovné jednotky vytvorili kapitálový fond z príspevkov, v poznámkach veľkých účtovných jednotiek je potrebné uvádzať o vytvorenom kapitálovom fonde aj ďalšie informácie.

V zmysle novely postupov účtovania sa kapitálový fond z príspevkov u prijímateľa pri vzniku účtuje na ťarchu účtu 353 – pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – ostatné kapitálové fondy. Použitie splateného príspevku sa účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu účtu 413 a v prospech príslušného účtu záväzkov. V účtovníctve vkladateľa sa splatený príspevok v uznanej hodnote účtuje na účte finančnej investície a v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov. Rozdiel medzi uznanou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou majetku vykáže spoločnosť podľa charakteru na ostatných finančných nákladoch alebo výnosoch.

TPA Newsletter 1/2018