Návrh nového usmernenia o určení obsahu transferovej dokumentácie

19.12.2018

 

Do pripomienkového konania sa dostal návrh nového Usmernenia Ministerstva Financií o určení obsahu transferovej dokumentácie, ktorý vychádza z princípov a zásad stanovených revidovanou smernicou OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy. Hlavným cieľom tohto usmernenia by malo byť zjednodušenie procesu zdokumentovania transferových cien pre podnikateľské subjekty ako aj zavedenie nových pravidiel vo vypracovaní transferovej dokumentácie.

Pokiaľ daňovník realizuje transakcie so závislými osobami, týmto usmernením mu aj naďalej ostáva zachovaná povinnosť vypracovania transferovej dokumentácie, a to buď v rozsahu skrátenej, základnej alebo úplnej dokumentácie podľa typu vykonávaných transakcií. Zásadné zmeny, ktoré najviac ovplyvnia daňovníkov, nastali v rozsahu dokumentačnej povinnosti a zároveň aj v obsahu jednotlivých typov dokumentácií.

Úplná a základná dokumentácia bude preberať aktuálne znenie Smernice OECD, pričom oba typy dokumentácií sú rozšírené o nové požadované informácie. Pri skrátenej dokumentácii by malo dôjsť k štandardizácii obsahu prostredníctvom tlačiva, ktoré by malo mať podobu „prílohy“ a predkladalo by sa len na požiadanie správcu dane. Niektoré transakcie sa nebudú musieť posudzovať z pohľadu transferového oceňovania, avšak ich uvedenie bude nutné v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Zmeny sa taktiež týkajú agregácie transakcií, sledovania významnosti úverov a pôžičiek, ale aj možnosti odvolania sa na informácie uvedené v dokumentácii za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Toto usmernenie sa na základe výzvy správcu dane prvýkrát použije pri predložení dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31.12.2017.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba