Návrh novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

23. septembra 2020 | Čas čítania: 3 Min

 

Národnej rade SR bol dňa 28.8.2020 predložený vládny návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Predkladaným návrhom sa okrem iného implementuje Smernica Rady EU 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. Cieľom tejto novely je predovšetkým posilnenie úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidiel proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR.

Medzi najvýznamnejšie navrhované zmeny patria:

  • spresňuje sa definícia sídla a miesta skutočného vedenia ako jedného z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v SR;
  • z kritérií pre určenie rezidencie fyzickej osoby sa vypúšťa výnimka pre tie fyzické osoby, ktoré denne prekračujú hranice SR na účely výkonu závislej činnosti na Slovensku. Cieľom takejto úpravy je zabezpečiť, aby sa daňová rezidencia fyzických osôb určovala podľa rozhraničovacích kritérií v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia;
  • na účely vymedzenia postavenia tzv. mikrodaňovníka sa do príjmov (výnosov) majú zahrňovať iba zdaniteľné príjmy (a nie všetky príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ako je tomu podľa súčasného platného znenia zákona);
  • rozširuje sa legislatívna úprava týkajúca sa hybridných nesúladov, napr. sa zavádza definícia transparentného subjektu, reverzného hybridného subjektu, zavádzajú sa pravidlá na zdanenie príjmov týchto subjektov;
  • rozširuje sa uplatnenie CFC pravidiel (pravidlá pre kontrolované zahraničné osoby – doteraz platné v zákone len pre právnické osoby) aj na fyzické osoby; cieľom týchto pravidiel je zabrániť daňovým únikom a zdaniť v SR príjmy CFC spoločnosti už v momente dosiahnutia príjmov v CFC spoločnosti a nie až pri vyplatení dividend;
  • navrhuje sa oslobodiť od zdanenia príjmy / plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v dôsledku COVID-19;
  • navrhuje sa upustiť od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby, ktoré sa platia od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania v nižšej výške, ako vychádza z podaného daňového priznania;
  • navrhuje sa rozšírenie benefitov poskytovaných finančnou správou daňovníkom, a to o povinnosť správcu dane oznámiť daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie, výšku a splatnosť preddavku na daň z príjmov, a to najneskôr do 20 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania;
  • za účelom zjednodušenia a právnej istoty sa umožňuje zamestnancovi požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi počas zdaňovacieho obdobia vyplácal zdaniteľnú mzdu.

 

Účinnosť predkladaného zákona sa navrhuje od 1.1.2021, s výnimkou niektorých ustanovení, kde sa navrhuje účinnosť až od 1.1.2022.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba