Návrh zákona v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu – DAC 6

5. júna 2019 | Čas čítania: 2 Min

Ako sme Vás už informovali vo vydaní nášho Newslettra č. 4/2018, členské štáty sú povinné zaviesť automatickú výmenu informácií o cezhraničných opatreniach s potenciálom agresívneho daňového plánovania a vyhýbania sa daňovej povinnosti, a teda transponovať smernicu o administratívnej spolupráci v oblasti daní („DAC 6“) do lokálnej legislatívy, a to najneskôr do 31.12.2019.

Z tohto dôvodu Ministerstvo financií SR predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa implementuje DAC 6.

Cieľom predkladaného materiálu je zvýšenie daňovej transparentnosti a účinný boj proti nežiaducim cezhraničným daňovým praktikám spoločností. Predložený návrh zákona má odradiť sprostredkovateľov aj samotných daňovníkov od používania praktík potenciálneho agresívneho daňového plánovania.

Predmetný návrh zákona nadväzuje na doterajší dynamický vývoj v oblasti automatickej výmeny informácií a zavádza sa ním automatická výmena informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu medzi príslušnými orgánmi členských štátov EÚ. Na zabezpečenie tejto automatickej výmeny informácií sa zavádza povinnosť tzv. povinných osôb (sprostredkovateľa alebo príslušného daňovníka, t. j. používateľa) podať informácie o cezhraničných opatreniach, ktoré spĺňajú aspoň jeden charakteristický znak uvedený v prílohe č. 1a návrhu zákona. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na sprostredkovateľa, t. j. osobu, ktorá cezhraničné opatrenie navrhuje, ponúka na trhu, resp. ktorá takéto opatrenie pripravuje, sprístupňuje daňovníkovi alebo ktorá riadi jeho aplikáciu u daňovníka. Sprostredkovateľom môže byť aj osoba, ktorá pri týchto aktivitách poskytuje pomoc, podporu alebo poradenstvo iným osobám. Za určitých zákonom stanovených okolností sa oznamovacia povinnosť týka aj samotného daňovníka.

Navrhovaná lehota na podanie informácie o oznamovanom opatrení je 30 dní po naplnení zákonných podmienok. Formát oznámenia zverejní na svojej webovej stránke Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, pričom oznámenia by sa mali podávať elektronicky prostredníctvom portálu daňovej správy.

Pokuta za nesplnenie povinnosti podať informácie (príp. vyhlásenie) v stanovenom rozsahu a lehote je navrhovaná vo výške do 30 000 EUR (v závislosti od závažnosti, hodnoty opatrenia, trvania, následkov, a pod.), pričom pokuta môže byť uložená aj opakovane.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.7.2020. Je však potrebné opätovne zdôrazniť, že oznamovacej povinnosti budú spätne podliehať vyššie spomínané transakcie uskutočnené už počnúc 25.6.2018, pričom tieto bude potrebné oznámiť do 31.8.2020.

Kontaktná osoba