Navrhovaná novela zákona o DPH od 1.1.2020

5. júna 2019 | Čas čítania: 2 Min

V predchádzajúcich vydaniach nášho Newslettra sme Vás už informovali o plánovaných zmenách smernice Rady o DPH (2006/112/ES) a o predbežnom stanovisku MF SR, ktorým vyjadrilo svoje výhrady k jednotlivým podstatným zmenám.

V tejto súvislosti sa na základe uznesenia vlády SR v súčasnosti predkladá návrh novely zákona o DPH, ktorý preberá zmeny v harmonizácii a zjednodušení určitých pravidiel v systéme DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi na základe smernice Rady (EÚ) č. 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica Rady č. 2006/112/ES o DPH.

Hoci znenie zákona ešte nie je prístupné, z dôvodovej správy vyplývajú nasledovné zmeny:

a) zavádzajú sa spoločné pravidlá spočívajúce v:

  • uľahčení cezhraničného obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy (na základe tejto úpravy sa po splnení určitých podmienok nebude považovať preprava tovaru do iného členského štátu za premiestnenie tovaru do iného členského štátu, to znamená, že dochádza k inému momentu oslobodenia a inému momentu vzniku daňovej povinnosti; túto úpravu je možné uplatniť aj v prípade, že dodávateľ má v členskom štáte skončenia prepravy pridelené IČ DPH) ,
  • určení miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet v tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ (cieľom je stanoviť jednoznačné pravidlo týkajúce sa priradenia prepravy tovaru pri reťazových transakciách v rámci EÚ, t.j. presné pravidlo na určenie „pohyblivej dodávky“),
  • doplnení, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským štátom, ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu (dôležitou súčasťou podmienok pre oslobodenie od dane bude aj samotné deklarovanie dodania tovaru do iného členského štátu v súhrnnom výkaze – v opačnom prípade správca dane neuzná oslobodenie),

b) dopĺňa sa oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov, čím sa umožňuje obchodovať s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom na medzinárodných burzách (oslobodenie sa bude týkať zdaniteľných obchodov s presne špecifikovanými tovarmi uvedenými v prílohe č. 9 zákona o DPH, ak budú dodané v colných skladoch, v osobitných skladoch alebo v daňových skladoch).

Účinnosť tohto zákona je navrhovaná na 1.1.2020. Do schválenia zákona zostáva ešte niekoľko mesiacov, preto budeme uvedené návrhy pozorne sledovať a budeme Vás o nich informovať v nasledujúcich vydaniach nášho Newslettra.

<< späť na Newsletter

Kontaktná osoba