Navrhovaná zmena smernice Rady o DPH

19.03.2018

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je v súčasnosti aj návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES o DPH.

Smernica a s ňou súvisiace zmeny by mali byť implementované v lokálnom zákone o DPH s účinnosťou od 1.1.2019, avšak Ministerstvo financií SR očakáva posunutie účinnosti na neskoršie obdobie.

Medzi najvýznamnejšie navrhované zmeny patrí:

  • Zavedenie štatútu certifikovanej zdaniteľnej osoby – tzv. spoľahlivý platiteľ po splnení zákonom stanovených kritérií. Status certifikovanej zdaniteľnej osoby bude udeľovať členský štát usadenia zdaniteľnej osoby po splnení kritérií, a to absencia závažného porušenia daňových a colných predpisov a trestných činov súvisiacich s ekonomickou činnosťou osoby, preukázanie vysokého stupňa kontroly nad operáciami a tokom tovaru a dôkaz o finančnej spôsobilosti osoby.
  • Zjednodušenie pravidiel konsignačného skladu – zjednotenie a zjednodušenie mechanizmu pre všetky štáty EU, pričom využívať ho budú môcť len certifikované zdaniteľné osoby.
  • Zavedenie právnej istoty pri reťazových obchodoch – konkrétne pravidlá pre priradenie pohyblivej dodávky pri preprave, pričom tieto podmienky budú použiteľné len v prípade, ak všetky zúčastnené strany v reťazci budú certifikované zdaniteľné osoby.
  • konečný systém pre obchodovanie v rámci EÚ – tento bude založený na zásade zdaňovania dodania tovaru a poskytovania služieb v členskom štáte určenia (ukončenia prepravy tovaru). Osobou povinnou platiť daň bude v zásade dodávateľ tovaru. V prípade však, že nadobúdateľom tovaru bude certifikovaná zdaniteľná osoba, uplatní sa prenesenie daňovej povinnosti na kupujúceho.
  • Zavádza sa tzv. One-Stop-Shop (OSS) – ak osoba povinná platiť daň nie je usadená v členskom štáte, kde je daň splatná, bude môcť podať daňové priznanie a zaplatiť daň prostredníctvom jedného kontaktného miesta.

Nakoľko súčasný návrh je ešte len v medzirezortnom pripomienkovom konaní, nie je možné s istotou konštatovať, ktoré úpravy budú vo finálnej verzii zahrnuté v novej smernici a teda budú implementované do slovenského zákona o DPH a s akou účinnosťou.

O ďalšom vývoji budeme informovať v nasledujúcich vydaniach newslettra.

 

TPA Newsletter 1/2018