Navrhované zmeny v daňovom poriadku s účinnosťou od 01.01.2016

30. júna 2015 | Čas čítania: 2 Min

Dňa 29.5.2015 bol do Národnej rady SR predložený návrh zákona, ktorým sa mení daňový poriadok s účinnosťou od 1.1.2016, s cieľom motivovať daňové subjekty predovšetkým k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností, a to predovšetkým:

 

  • Navrhuje sa úprava sankcií zohľadňujúca časové hľadisko, a to tak, aby v prípade neskoršie vyrubenej dane bola uložená vyššia sankcia. Napríklad pokuta pri podaní dodatočného daňového priznania, ktorým dôjde k zvýšeniu daňovej povinnosti bude zohľadňovať čas, ktorý uplynie medzi pôvodnou lehotou na podanie daňového priznania a okamihom podania dodatočného daňového priznania. Obdobne to bude platiť pri zvýšení dane rozhodnutím správcu dane vydanom vo vyrubovacom konaní. Súčasne sa navrhuje, aby sankcie boli uložené najviac do výšky vyrubenej dane.

 

  • Taktiež sa navrhuje umožniť daňovým subjektom podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly v lehote 15 dní, ktorého podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie (vo výške dvojnásobku úrokovej sadzby ECB, minimálne však 7 %) než v prípade vyrubenia dane správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly (tu je pokuta vo výške trojnásobku úrokovej sadzby ECB, minimálne však 10 %).

 

  • Navrhuje sa tiež zapracovať do daňového poriadku tzv. absorpčnú zásadu. To znamená, že pri ukladaní pokút v prípade súbehu viacerých správnych deliktov tej istej osoby u jedného správcu dane a v rámci jedného zákona sa navrhuje uložiť úhrnnú pokutu podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na delikt najprísnejšie postihnuteľný (t.j. na delikt s najvyššou hornou hranicou sadzby pokuty). Najnižšia výška pokuty pritom predstavuje výšku najvyššej dolnej hranice sadzby pokuty.