Navrhované zmeny v DPH s účinnosťou od 01.01.2016

30. júna 2015 | Čas čítania: 2 Min

Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby

Pre vybranú skupinu daňovníkov, ktorí nedosahujú ročný obrat 75 000 EUR a ktorí sa rozhodnú uplatňovať osobitnú úpravu uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby a nie sú v konkurze alebo likvidácii, vzniká daňová povinnosť za dodané tovary a služby až v momente prijatia platby od odberateľa. Na druhej strane ich právo na odpočítanie dane z nakúpených tovarov a služieb vznikne až momentom zaplatenia protihodnoty ich dodávateľom.

 

Uvedená zmena sa však zásadne dotkne aj odberateľov tých daňovníkov, ktorí budú uplatňovať túto osobitnú úpravu. Týmto dodávateľom – platiteľom DPH tiež vznikne právo na odpočítanie dane až v momente úhrady faktúry dodávateľovi.

 

Daňová povinnosť aj odpočítanie dane sa vždy uplatní vo výške, ktorá zodpovedá realizovanej platbe.

 

Zákon definuje osobitné podmienky, ktoré musia byť splnené za účelom uplatnenia takéhoto osobitného režimu a súčasne taxatívne vymenováva skutočnosti, na základe ktorých budú platitelia dane povinní skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy.

 

Novela zákona o DPH okrem zavedenia osobitnej úpravy prináša ďalšie zmeny:

  • z dôvodu podpory začínajúcich podnikateľov (startupov) sa navrhuje zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň v prípade, že zdaniteľná osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie;
  • žiadosť o dobrovoľnú registráciu pre daň nebude zamietnutá z dôvodu, že žiadateľ o registráciu pre daň nezložil zábezpeku na daň v stanovenej lehote a výške;
  • do zákona sa dopĺňajú kritériá, na základe ktorých platiteľ dane určí pomer použitia tovarov a služieb na podnikateľské účely a na iné účely ako na podnikanie;
  • zmierňujú sa podmienky pre skoršie vrátenie uplatneného nadmerného odpočtu. Zavádza sa limit, do ktorého sa podmienka nedoplatkov na dani pri rýchlejšom vrátení nadmerného odpočtu nebude brať do úvahy. Navrhovaný limit je 1 000 EUR a obdobie, za ktoré sa nedoplatky posudzujú, sa skráti z 12 na 6 mesiacov;
  • navrhuje sa rozšírenie tzv. tuzemského samozdanenia, t.j. tuzemská zdaniteľná osoba bude povinná platiť daň v SR v prípade, že dodávateľom tovaru v tuzemsku je zahraničná osoba (s výnimkou zásielkového predaja);
  • navrhuje sa uplatnenie zníženej sadzby dane vo výške 13% na vybrané druhy potravinárskych výrobkov a tiež na výrobu a dodanie teplej vody, plynu, elektriny a palív okrem palív do motorových vozidiel pre domácnosti.