Nepeňažný príjem zamestnanca za dopravu do zamestnania

9. januára 2018 | Čas čítania: 2 Min

Zákon o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018 stanovuje jasné pravidlá daňovej uznateľnosti nákladov na dopravu na strane zamestnávateľa a zdanenia nepeňažného príjmu na strane zamestnanca.

Podmienky pre daňovú uznateľnosť výdavkov vynaložených na dopravu pre zamestnávateľa sú nasledovné:

  • neexistujúca alternatíva pravidelnej verejnej hromadnej dopravy podľa potrieb a požiadaviek zamestnávateľa a súčasne
  • zamestnávateľ využíva vozidlá pod kódom 29.10.3 Klasifikácie produktov (prostriedky hromadnej dopravy min. pre 10 osôb).

 

Takáto doprava predstavuje pre zamestnanca nepeňažný príjem. Pri splnení nasledovných podmienok je u zamestnanca tento nepeňažný príjem oslobodený od dane:

  • preukázateľne neexistuje alternatíva pravidelnej verejnej hromadnej dopravy podľa potrieb a požiadaviek zamestnávateľa;
  • doprava vlastnými prostriedkami hromadnej dopravy zamestnávateľa alebo prostriedkami iného zmluvného dopravcu je min. pre 10 osôb;
  • zamestnanec sa podieľa na úhrade preukázateľne vynaložených nákladov zamestnávateľa vo výške:
  • najmenej 60 % alebo
  • najmenej 30 %, ak ide o výrobný podnik s viaczmennou prevádzkou, v ktorom dopravu využíva aspoň 30 % z celkového priemerného počtu zamestnancov.

 

Ak je úhrada od zamestnancov na dopravu menej ako 60 %, resp. 30 % z výdavkov na dopravu vynaložených zamestnávateľom, nepeňažným príjmom zamestnanca je suma pripadajúca na zamestnanca z rozdielu medzi 30 %, resp. 60 % sumy výdavkov zamestnávateľa na dopravu a úhradou za dopravu od všetkých zamestnancov, ktorí túto dopravu používajú.

 

Newsletter 4/2017 SK