Nové pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti, tzv. „CFC Rules“

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Tieto pravidlá majú za následok priradenie príjmov nízko zdaňovanej kontrolovanej dcérskej spoločnosti jej materskej spoločnosti. Ide teda o príjmy, ktoré boli umelo presunuté na zahraničnú dcérsku spoločnosť. Zároveň sa tieto pravidlá uplatňujú aj na príjmy stálych prevádzkarní, ktoré by na území Slovenska neboli predmetom dane alebo by boli od dane oslobodené.

 

Zákon určuje podmienky, za splnenia ktorých sa zahraničná právnická osoba, subjekt alebo stála prevádzkareň považujú za kontrolovanú zahraničnú spoločnosť. Prvou podmienkou je, že ide o spoločnosť (subjekt), v ktorej má daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR majetkovú účasť, podiel na hlasovacích právach alebo na zisku viac ako 50%. Druhou podmienkou je, že daň z príjmov platená kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou v zahraničí je nižšia ako rozdiel medzi daňou z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti vypočítanou podľa slovenského zákona a daňou z príjmov, ktorú zaplatila kontrolovaná zahraničná spoločnosť v zahraničí.

nl_q3_2017_sk_final_14.pdf