Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

20. decembra 2022 | Čas čítania: 3 Min

 

Národná rada Slovenskej republiky („NR SR“) schválila dňa 6.12.2022 aj návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty („zákona o DPH“), o ktorej sme informovali v predchádzajúcom Newsletteri. Novela zákona o DPH bola schválená v pozmeňujúcom znení, nakoľko niektoré pôvodne navrhované zmeny neboli prijaté alebo boli prijaté v upravenom znení.

Prinášame Vám stručný prehľad najdôležitejších doplnení a zmien zákona o DPH:

  • Novela zákona o DPH prináša zmenu v § 53b, ktorou sa zavádza povinnosť pre odberateľa vykonať opravu odpočítanej DPH z nakúpených tovarov alebo služieb, v cene ktorých bola uplatnená DPH, ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti.

 

  • Na prechodné obdobie od 1.1.2023 do 31.3.2023 sa bude uplatňovať znížená sadzba DPH vo výške 10 % na vybrané služby. Konkrétne ide o prepravu osôb pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení a umelých kúpalísk ako aj reštauračné a stravovacie služby. Cieľom tohto opatrenia je podpora regionálnych ekonomík, sprístupnenie uvedených aktivít pre širokú verejnosť a podpora sektoru reštauračných a stravovacích služieb.

 

  • Novela zavádza povinnosť podať daňové priznanie pre osobu, ktorá si nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo podala žiadosť o registráciu oneskorene. Zmena nastáva v dĺžke obdobia, za ktoré sa podáva mimoriadne daňové priznanie. Ak toto oneskorenie trvá viac ako 21 dní, vzniká povinnosť podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť táto osoba platiteľom. Táto povinnosť sa vzťahuje na zdaniteľnú osobu, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

 

  • Upustenie od povinnosti registrácie za platiteľa DPH po prekročení obratu 49 790 eur, ak zdaniteľná osoba poskytuje výlučne dodania tovarov alebo služieb, ktoré sú oslobodené od DPH.

 

  • Ostatné zmeny s cieľom zníženia administratívnej záťaže a odstránenia niektorých nedostatkov zákona, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Ide napríklad o podrobnejšie vysvetlenie, čo sa na účely zákona o DPH považuje za zásielku malého charakteru, ktorej dovoz je oslobodený od DPH; nová definícia nevymožiteľnej pohľadávky; spôsob stanovenia výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom presne vymedzeného tovaru; zrušenie povinnosti podávania prázdneho daňového priznania v prípade prvého odberateľa v rámci schémy trojstranného obchodu; zmena lehoty na zaplatenie dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu; zosúladenie postupu pri vymeraní úroku z omeškania týkajúceho sa dane pri dovoz tovaru s úrokom z colného dlhu.

 

  • S účinnosťou od 1.1.2024 sa zavádza nová záznamová povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb, cez ktorých sa realizujú platby za dodané tovary alebo služby – k tejto zmene dochádza predovšetkým transpozíciou smernice Rady EÚ, ktorej hlavným cieľom je boj proti daňovým únikom vzniknutým pri cezhraničnom elektronickom obchode, pri ktorom dochádza k situáciám, kedy sa zákazník nachádza v jednom členskom štáte EÚ a dodávateľ tovarov alebo služieb sa nachádza v inom členskom štáte, prípadne v treťom štáte, pričom celý nákup sa realizuje v online priestore.

Účinnosť tejto novely zákona je od 1.1.2023, okrem záznamovej povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2024.

<< späť na Newsletter