Novela zákona o dani z príjmov a zákona o DPH vyšla v zbierke

7. decembra 2015 | Čas čítania: 1 Min

Stručne uvádzame zhrnutie aspoň dvoch najdôležitejších zmien v oblasti DPH od 1.1.2016, ktoré boli schválené v jemne pozmenenom znení oproti návrhu:

Zvýšenie hranice obratu pri úhrade DPH až po prijatí platby

S účinnosťou od 1. januára 2016 sa zavádza osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (tzv. „cash accounting“). Táto úprava bola schválená v navrhovanom znení, pričom však v rámci poslaneckých pozmeňovacích návrhov bola výška maximálneho ročného obratu zvýšená z pôvodne navrhovaných 75 000 EUR na 100 000 EUR. Takéto navýšenie umožní využívanie tohto osobitného režimu DPH viacerými platiteľmi.

Zníženie sadzby DPH na vybrané druhy základných potravín

Novela zákona o DPH rozširuje okruh tovarov, pri dodaní ktorých sa bude uplatňovať znížená sadzba DPH vo výške 10%. V súčasnosti sa znížená sadzba DPH aplikuje napr. na lieky, knihy a zdravotnícke pomôcky. S účinnosťou od 1. januára 2016 sa sadzba DPH vo výške 10 % začne uplatňovať aj na tzv. “ základné potraviny“ ako napr. mäso, mlieko a chlieb.