Novela zákona o účtovníctve a jej prínos pre digitalizáciu účtovníctva

| Čas čítania: 3 Min

Prezidentka Slovenskej republiky dňa 18. novembra 2021 podpísala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2022. Novela zákona o účtovníctve, o ktorej sme Vás už informovali v predchádzajúcom vydaní nášho Newslettera, prinesie hlavne zmeny v oblasti elektronizácie a digitalizácie účtovníctva, čo má za cieľ znížiť administratívnu záťaž pri vedení účtovníctva podnikateľov.

Uvedené zmeny sú obsiahnuté predovšetkým v nasledujúcich novinkách:

  • Novela zákona upresňuje definíciu elektronického, ako aj listinného účtovného záznamu. Rovnako definuje požiadavky na účtovný záznam, a to vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu.
  • Novela ustanovuje možnosť transformácie účtovného záznamu z papierovej formy na elektronickú alebo opačne. Účtovná jednotka má možnosť vykonať túto transformáciu účtovného záznamu len raz a s presne zhodným obsahom.
  • Zákon umožňuje skenovať účtovné dokumenty bez použitia zaručenej konverzie, čím sa výrazne uľahčí elektronická archivácia účtovných dokumentov. Určený spôsob uchovávania účtovných dokumentov, v papierovej alebo elektronickej podobe, si účtovná jednotka sama zvolí v internom predpise a môže ho uplatniť aj na účtovnú dokumentáciu, ktorá vznikla pred účinnosťou novely zákona.
  • Vlastnoručný podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu môže byť nahradený akýmkoľvek preukázateľným elektronickým podpisom, elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Zároveň sa v rámci povinných náležitostí účtovného záznamu upúšťa od označovania účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje a podpisu osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. Pričom označenie účtov, na ktorých sú účtovné prípady účtované, musí byť prístupné v softvéri na vedenie účtovníctva.
  • Všetky účtovné dokumenty, čiže účtovné závierky, správy audítorov, výročné správy a oznámenia o schválení účtovnej závierky, budú do registra účtovných závierok ukladané výlučne v elektronickej podobe.

Autori novely prihliadajú na súčasný stav a na to, že uchovávanie množstva listinných dokumentov je náročné a teda digitalizácia účtovníctva je nevyhnutnou súčasťou moderného podnikania. Prijaté zmeny pomôžu nie len podnikateľom, účtovníkom, ale aj kontrolným inštitúciám, zároveň však so sebou nesú potrebu zvyšovania kvality softvérov používaných v súvislosti s vedením účtovníctva.

Spolu s témou digitalizácie novela zákona o účtovníctve okrem iných mení a dopĺňa aj nasledujúce oblasti:

  • rozšírenie osobnej pôsobnosti zákona o iné osoby ako sú účtovné jednotky
  • ustanovenie obsahu výročnej správy pre neziskové účtovné jednotky
  • rozšírenie verejnej časti registra účtovných závierok o ďalšie právne formy právnických osôb
  • upresnenie pojmov používaných na účely posúdenia či je spoločnosť v kríze
  • dolné hranice pokút za správne delikty podľa zákona o účtovníctve

<< späť na staršie Newslettre

Kontaktná osoba