Novela zákona o účtovníctve

30. júna 2015 | Čas čítania: 3 Min

Dňa 6. mája bola schválená novela zákona o účtovníctve, ktorá nadobudne účinnosť v troch etapách:

  • od 1. júla 2015

  • od 1. januára 2016

  • od 1. januára 2017

Zámerom novely zákona o účtovníctve je implementácia smernice Rady 2013/34/EÚ o ročnej účtovnej závierke.

Najvýznamnejšie ustanovenia účinné od 1. júla 2015

Účtovná jednotka, ktorá nespĺňa podmienky zatriedenia do veľkostných skupín, sa zatriedi ako malá účtovná jednotka. Účtovná jednotka nemení svoje zatriedenie do veľkostnej skupiny po vstupe do likvidácie ani po vyhlásení konkurzu.

Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Porušenie tohto ustanovenia je správnym deliktom a podlieha pokute.

Účtovná závierka sa považuje za zostavenú v deň, keď ju fyzicky alebo elektronicky podpíše štatutárny orgán účtovnej jednotky. Deň zostavenia účtovnej závierky si určí účtovná jednotka sama vo svojich vnútorných predpisoch.

Najvýznamnejšie ustanovenia účinné od 1. januára 2016

Dopĺňa sa definícia podielovej účasti. Podielovou účasťou je aspoň dvadsať percentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý účtovná jednotka vlastní s úmyslom trvalého prepojenia.

V praxi a iných právnych predpisoch je zaužívaný pojem konsolidovaný celok. Z tohto dôvodu zákon špecifikuje konsolidovaný celok ako skupinu účtovných jednotiek, do ktorej patria materská jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky.

Schválenú účtovnú závierku alebo oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť v registri najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa predmetná účtovná závierka zostavuje.

Veľké účtovné jednotky, ktoré sú obchodnými spoločnosťami a subjekty verejného záujmu, ktoré pôsobia v ťažobnom priemysle alebo v klčovaní prirodzených lesov, budú povinné zostavovať a zverejňovať ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci.

Zvyšujú sa veľkostné podmienky, od ktorých je materská účtovná jednotka povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Pri prvotnom ocenení majetku sa ruší možnosť oceňovania reprodukčnou obstarávacou cenou. Namiesto nej ako jednu z navrhovaných foriem umožňuje smernica ocenenie reálnou hodnotou. Reálna hodnota môže byť určená na základe posudku znalca, trhovej hodnoty, alebo môže byť výsledkom oceňovacieho modelu. Oceňovaciemu modelu a jeho rôznym formám sa novela špecificky venuje.

Dopĺňa sa tiež, že cenné papiere a podiely určené na predaj, sa môžu prvotne a taktiež ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, oceniť reálnou hodnotou.

Účtovná jednotka, ktorá pri prvotnom ocenení cenných papierov a podielov nepoužije reálnu hodnotu, nemôže oceňovať reálnou hodnotou ani ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Nanovo sa špecifikuje znenie § 27 zákona o účtovníctve, ktorý upravuje ocenenie jednotlivých zložiek majetku z dôvodu ustanovenia ocenenia reálnou hodnotou tak, aby ju bolo možné získať a bola vždy k dispozícii.

Zmeny účinné od 1.1.2017

sa týkajú povinnosti zverejňovania nefinančných informácií pre v zákone vymedzené účtovné jednotky.