Novela daňového poriadku

10. decembra 2019 | Čas čítania: 3 Min

Na konci novembra 2019 vyšla v Zbierke zákonov  novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Novela zákona prináša zmeny a doplnenia najmä v týchto oblastiach:

 • doplnenie starostu obce do definície zamestnanca správcu dane tak, aby mohol vykonávať kompetencie zamestnanca správcu dane ako napr. miestne zisťovanie, daňovú kontrolu či vyrubovacie konanie;
 • za účelom zníženia administratívnej záťaže môže správca dane po dohode s daňovým subjektom upustiť od vyžadovania úradne overeného prekladu písomností do štátneho jazyka;
 • úprava zastupovania na základe plnej moci v prípade, ak daňový subjekt predloží viac plných mocí po sebe na ten istý rozsah úkonov; v takomto prípade nová plná moc nahrádza tú predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom dochádza k ich kolízii;
 • daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky a ktoré doručia podania síce v štruktúrovanej forme, ale iným spôsobom než elektronickou formou (napr. listinnou), budú vyzvané na správne doručenie (cez portál finančnej správy); až v prípade, že tejto výzve nevyhovejú, bude sa podanie považovať za nepodané;
 • zavedenie súhrnného protokolu o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov ako významného zdroja informácií pre orgány činné v trestnom konaní;
 • umožnenie predĺženia lehoty na vykonanie daňovej kontroly transferového oceňovania, a to bez ohľadu na to, či ide o zahraničné alebo tuzemské prepojené osoby;
 • registrácia k dani z príjmov sa bude od 1.1.2021 vykonávať správcom dane z úradnej moci (do 30 dní odo dňa zapísania do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci alebo odo dňa podania prvého daňového priznania). Zároveň sa zrušuje oznamovacia povinnosť daňových subjektov voči správcovi dane, ak daňový subjekt oznámil zmenené alebo nové skutočnosti tej inštitúcii, ktorá ich oznamuje správcovi dane; uvedené platí aj pre oznamovanie čísiel bankových účtov, nakoľko tieto pravidelne nahlasujú finančné inštitúcie;
 • vzory tlačív daňových priznaní sa nebudú vydávať v Zbierke zákonov SR, ale budú zverejnené na webovom sídle MF SR s vyznačením dátumu uverejnenia;
 • podanie daňového priznania za obdobie, za ktoré bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok, už nebude možné;
 • zníženie dolnej hranice pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím správcu dane a za nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy zo sumy 60 EUR na 30 EUR;
 • nevyrubenie pokuty v prípade, ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži uplatnené vrátenie dane alebo uplatnený nárok podľa osobitných predpisov, a to ešte pred ich vrátením;
 • od roku 2021 bude Finančné riaditeľstvo SR zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov a ich DIČ. Prvýkrát najneskôr do 30.6.2021;
 • skrátenie lehoty, v ktorej správca dane nemôže povoliť ďalší odklad dane alebo platenie dane v splátkach z dôvodu porušenia podmienok, a to z piatich rokov na dva roky;
 • zavedenie nového spôsobu daňovej exekúcie, a to zadržaním vodičského preukazu;
 • úpravy v súvislosti s konkurzom, reštrukturalizáciou a oddlžením.

Väčšina zmien nadobúda účinnosť 1.1.2020, niektoré však až 1.1.2021.

Kontaktná osoba