Nový výpočet daňových úľav

13.09.2018

Woman Holding Pen While Using Calculator

V nadväznosti na prijatie nového zákona o regionálnej investičnej pomoci sa od 1.4.2018 zmenil spôsob výpočtu úľavy na dani z príjmov pre prijímateľov investičnej pomoci. Do výpočtu koeficientu, pomocou ktorého sa určuje pomerná časť základu dane, už nevstupuje hodnota vlastného imania prijímateľa investičnej pomoci vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol podaný investičný zámer.

Namiesto toho sa základ dane násobí koeficientom 0,5 a percentuálnym vyjadrením úhrnnej výšky oprávnených nákladov vynaložených po podaní žiadosti o investičnú pomoc k celkovej výške oprávnených nákladov, na ktoré bola investičná pomoc poskytnutá. Ďalej sa stanovuje, že výška úľavy na dani nesmie presiahnuť 20 % hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci.

Nový postup výpočtu nároku na úľavu na dani sa po prvýkrát použije na rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci vydané od 1.4.2018 na základe nového zákona o regionálnej investičnej pomoci.

Zároveň sa zamedzuje súbehu uplatňovania úľav na dani z príjmov schválených do 31.3.2018 a od 1.4.2018. Takíto príjemcovia investičnej pomoci musia najprv dočerpať „staršie“ úľavy a až následne môžu čerpať nové úľavy. Pri dlhšom čerpaní pôvodne poskytnutých investičných úľav sa tak skracuje doba na čerpanie úľav poskytnutých podľa nového zákona.

NEWSLETTER TPA SK Q3 2018