Oslobodenie licenčných poplatkov plynúcich z nehmotných aktív, tzv. patent box

8. novembra 2017 | Čas čítania: 1 Min

Ide o špeciálny daňový režim, ktorý umožňuje oslobodiť časť výnosov z licenčných poplatkov plynúcich z poskytnutia nehmotných aktív (vynález chránený patentom, technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, softvér), a to vo výške 50% z týchto výnosov. Oslobodenie však bude možné uplatniť iba počas doby daňového odpisovania aktivovaných nákladov na vývoj vynálezu chráneného patentom, technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom alebo softvéru.

 

Zároveň bude zavedený osobitný daňový režim pre komerčné využívanie tzv. vnorených nehmotných aktív (embedded royalties), t. j. vynálezov chránených patentom alebo technických riešení chránených úžitkovým vzorom využívaných pri výrobe výrobkov. Uvedené bude mať za následok, že časť výnosov z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využíva vynález chránený patentom alebo technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, sa oslobodí od dane z príjmov.

 

Podmienkou uplatnenia týchto foriem oslobodenia je, že predmety duševného vlastníctva sú výsledkami vlastnej činnosti daňovníka vykonávanej na území SR.

nl_q3_2017_sk_final_17.pdf