Predbežné odsúhlasenie transferového oceňovania na Slovensku

13.09.2018

V súvislosti s vypracovaním dokumentácie o metóde transferového ocenenia má v Slovenskej republike daňovník možnosť požiadať správcu dane o predbežné odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania (ďalej len „APA“ z anglického Advance pricing agreement), a od roku 2017 aj o odsúhlasenie spôsobu určenia ceny kontrolovaných transakcií (nie však samotnej ceny či cenového rozpätia), a tak si ešte pred uskutočnením transakcie so spriaznenou spoločnosťou overiť súlad s princípom nezávislého vzťahu.

Person Signing in Documentation Paper

Žiadosť musí daňovník odovzdať v písomnej forme miestne príslušnému správcovi dane najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa mala metóda uplatňovať. Povinnou prílohou k žiadosti je dokumentácia k transferovému oceňovaniu vypracovaná v úplnom rozsahu.

Ak správca dane žiadosti vyhovie, rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy sa vydáva najviac na päť zdaňovacích období. Pokiaľ daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, správca dane môže vydať rozhodnutie o predĺžení APA na ďalších päť zdaňovacích období. Výška poplatku za unilaterálnu APA bola stanovená na 10 000 eur, v prípade bilaterálnej či multilaterálnej APA (t.j. ak sú do transakcie zapojené dva alebo viaceré zmluvné štáty) je poplatok 30 000 eur. Predošlá mätúca úprava, kedy sa výška poplatku určovala percentom z predpokladanej výšky obchodného prípadu, bola teda od roku 2017 nahradená fixným paušálom.

NEWSLETTER TPA SK Q3 2018