Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov

9. januára 2018 | Čas čítania: 2 Min

Ako sme Váš už informovali v predchádzajúcom newslettri, nižšie sú uvedené najvýznamnejšie schválené zmeny, ktoré so sebou prináša novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2018:

 • daň z odchodu tzv. Exit Tax
 • pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti pre právnické osoby (tzv. CFC Rules) – účinnosť až od 1.1.2019
 • opatrenia proti dvojitému uplatneniu výdavkov pri transakciách medzi závislými osobami tzv. hybridné nesúlady
 • tuzemské zlúčenia a nepeňažné vklady pre daňové účely iba v reálnych hodnotách
 • nový nástroj na podporu výskumu a vývoja tzv. patent box
 • zvýšenie a zmena výpočtu tzv. super odpočtu nákladov na vedu a výskum
 • digitálna platforma ako nový zdroj príjmu na území SR
 • úprava podmienok pre vznik stavebnej a montážnej stálej prevádzkarne
 • úprava podmienok na zamedzenie zneužívania komisionárskych štruktúr
 • zmena podmienok na tvorbu opravnej položky k príslušenstvu k pohľadávkam
 • úprava podmienok pre odpis pohľadávky z dôvodu zmien Exekučného poriadku

Detailnejšie informácie k vyššie uvedeným zmenám nájdete v NEWSLETTER 3/2017.

Oproti navrhovaným a už spomínaným zmenám však boli schválené aj tieto dve významné zmeny, o ktorých Vás informujeme v samostatných častiach tohto newslettra:

 • oslobodenie príjmov z predaja akcií a obchodných podielov
 • doprava pre zamestnancov zabezpečovaná zamestnávateľom

Newsletter 4/2017