Priebežná účtovná závierka

6. júna 2017 | Čas čítania: 1 Min

Priebežná ÚZ sa vystavuje v rozsahu riadnej ÚZ, avšak nemusí byť overená audítorom. Doručuje sa daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania k DPPO, ale daňový úrad ju do registra ÚZ nepostupuje.

Údaje v súvahe sa vykazujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná ÚZ. Vo VZaS sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za celé účtovné obdobie kumulatívne, v mikro účtovnej jednotke len za vykazovanú časť obdobia. V poznámkach priebežnej ÚZ sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a VZaS.

Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú ku dňu predchádzajúcemu vstupu do likvidácie alebo ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu, teda údaje z riadnej ÚZ. Mikro účtovná jednotka údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie nevykazuje.

nl_q2_2017_sk_4.pdf