Rozširovanie definície závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

19.03.2018

Od 1.1.2018 nadobudla účinnosť nová definícia závislých osôb na účely transferového oceňovania. Za závislé osoby sa od roku 2018 považuje omnoho širší okruh osôb a subjektov, ako tomu bolo doteraz.

Pomerne dôležitou zmenou je zavedenie nového pojmu „subjekt“, ktorý sa často používa v definícii závislých osôb. Závislou osobou je aj osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Najväčšie zmeny v definícii závislých osôb na účely transferového oceňovania postihli definíciu „ekonomické a personálne prepojenie“. Novinkou je, že od roku 2018 je ekonomicky prepojená s danou osobou alebo subjektom aj osoba alebo subjekt, ktorý síce nemá aspoň 25 % podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach tejto osoby alebo subjektu, ale má aspoň 25 % podiel na zisku tejto osoby alebo subjektu.

Od roku 2018 navyše platí, že ak niekto v súvislosti s hlasovacími právami alebo základným imaním koná spoločne s inou osobou alebo subjektom, na účely posudzovania závislých osôb považuje aj hlasovacie práva a podiely na základnom imaní tejto inej osoby alebo subjektu za svoje.

Iné prepojenie, rovnako ako prepojenie blízkych osôb, zostalo bez zmeny.

 

TPA Newsletter 1/2018