Rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu a ďalšie zmeny v oblasti DPH

6. júna 2017 | Čas čítania: 1 Min

Pripravovaná novela zákona o DPH s navrhovanou účinnosťou od 01.01.2018 prináša okrem iného aj nasledovné zmeny:

  • Rýchlejšie vrátenie časti nadmerného odpočtu na základe údajov z kontrolného výkazu.
  • Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa rozširuje aj na prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH vo výške 1 000 EUR a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH.
  • Jedna z podmienok pre uplatnenie trojstranného obchodu sa mení v tom zmysle, že prvý odberateľ nemôže mať sídlo a ani prevádzkareň v členkom štáte druhého odberateľa (súčasná právna úprava stanovuje, že prvý odberateľ nesmie byť v členskom štáte druhého odberateľa registrovaný pre DPH).
  • Vymedzenie investičného majetku sa pre účely úpravy odpočítanej dane navrhuje rozšíriť na všetky stavby.
  • Umožnenie vyhotovenia súhrnnej faktúry aj v prípadoch, ak príjemcom plnenia je zahraničná zdaniteľná osoba.
  • Ak sa osoby registrované pre DPH z titulu prijatia tovaru alebo služby podľa § 7 a § 7a zúčastňujú na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, budú povinné podávať súhrnný výkaz.
nl_q2_2017_sk_2.pdf