Schválená novela daňového poriadku upravuje odpustenie daňových sankcií

16. marca 2021 | Čas čítania: 2 Min

Národná rada SR schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nariadením vlády umožní plošne upustiť od vymáhania sankcií, pokút a úrokov z omeškania od daňových subjektov. Nariadením vlády bude možné upraviť všetky druhy sankcií vo vzťahu ku všetkým daniam a tiež porušenia, ktoré nastali ešte pred účinnosťou novely. Cieľom novely je neprehlbovať vzniknuté existenčné problémy firiem, ktoré sú dôsledkom zavedenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na novelu vydala vláda počas februára 2021 nasledovné nariadenia:

  • Nariadenie o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam na rok 2021 v pôvodnom termíne do 31.1.2021 v prípade, ak daňový subjekt túto povinnosť dodatočne splní najneskôr do 15.3.2021.
  • Nariadenie o odpustení vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12.3.2020 do 31.12.2020. Podmienkou je, že daňový subjekt si svoje povinnosti splní najneskôr do 30.6.2021. Upustí sa aj od uloženia pokuty za nepodanie daňového priznania, a to za splnenia rovnakých podmienok.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba