SPRÁVA DANÍ (Daňový poriadok)

28. apríla 2020 | Čas čítania: 3 Min

  • Zmeškanie lehoty

Spresňuje sa, že odpustenie zmeškanej lehoty sa netýka podania kontrolného výkazu, súhrnného výkazu a platenia preddavkov na daň.

  • Daňová kontrola – prerušenie

Ustanovenie o prerušení daňovej kontroly, o ktorom sme Vás informovali v poslednom vydaní Newslettra, sa nahrádza novým ustanovením nasledovne:

O prerušenie daňovej kontroly musí daňový subjekt požiadať. Na základe jeho žiadosti sa daňová kontrola preruší odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti až do skončenia obdobia pandémie.

V doteraz prerušených daňových kontrolách sa bude pokračovať, s výnimkou, ak o ich prerušenie požiada daňový subjekt, alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili.

  • Prerušenie daňového konania

Predchádzajúce ustanovenie o prerušení daňového konania, o ktorom sme Vás informovali v poslednom vydaní Newslettra, sa nahrádza novým ustanovením nasledovne:

Daňové konanie sa prerušuje len na žiadosť daňového subjektu, a to odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti až do skončenia obdobia pandémie.

V daňových konaniach, ktoré boli doteraz prerušené, sa pokračuje, s výnimkou, ak o ich prerušenie požiada daňový subjekt, alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konania prerušili. Právne účinky úkonov vykonaných počas doteraz prerušených daňových konaní zostávajú zachované.

  • Daňové preplatky

Preplatok na dani z príjmov z daňového priznania, ktoré bolo podané počas obdobia pandémie, bude daňovníkovi vrátený do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov.

Preplatok na dani z príjmov z daňového priznania za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, ktoré bolo podané od 01.01.2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane vráti do 40 dní od 31.03.2020.

Správca dane bude prihliadať aj v tomto prípade na ustanovenia ohľadom použitia daňového preplatku podľa daňového poriadku.

  • Správne delikty a sankcie

Ak bude daňovníkovi znížený daňový preplatok, a to po daňovej kontrole alebo podaním opravného alebo dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, bude mu uložená pokuta vo výške 100 % z uvedeného rozdielu, pričom samozrejme daňovník musí vrátiť aj tento rozdiel. Pokuta sa neuloží iba v prípade, ak daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zníži daňový preplatok, ešte pred jeho vrátením.

Cieľom tejto úpravy je predísť špekulatívnemu správaniu sa daňovníkov a zneužívaniu skoršieho vracania daňových preplatkov.

Úroky z omeškania sa budú uplatňovať, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie načas vybraný preddavok na daň, daň vybranú zrážkou alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane.

<< späť na Newsletter