Účinnosť od 1.1.2020 časť 2

| Čas čítania: 1 Min

  • zavedenie zníženej sadzby dane z príjmov vo výške 15 % pre fyzické osoby s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti do 100 000 EUR;
  • zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na sumu zodpovedajúcu 21-násobku sumy platného životného minima (zo súčasných 19,2 násobku);
  • zmena okruhu príjmov, z ktorých platí preddavky na daň fyzická osoba s aktívnymi príjmami a zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov z 2 500 EUR na 5 000 EUR;
  • rozšírenie oslobodenia príjmov od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov (vzdelávanie zamestnanca, lekárska preventívna prehliadka); zmena v tzv. brutácii nepeňažných príjmov;
  • zvýšenie sumy oslobodeného nepeňažného plnenia zamestnanca z dôvodu zabezpečenia ubytovania zamestnávateľom, a to zo sumy 60 EUR na 100 EUR;
  • umožnenie zamestnancovi podať žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň po vzájomnej dohode so zamestnávateľom elektronickou formou;
  • zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou;
  • zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.
Kontaktná osoba