Účinnosť od 1.1.2020

| Čas čítania: 3 Min

 • zavedenie progresívneho zdaňovania právnických osôb – sadzba dane z príjmov právnických osôb s obratom do 100 000 EUR sa mení z úrovne 21 % na 15 %, a to aj v prípade osobitného základu dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia;
 • nahrádza sa pojem nezmluvný štát pojmom nespolupracujúci štát; dopĺňa sa definícia pojmu vklad;
 • nová odpisová skupina 0 pre elektromobily s dobou odpisovania 2 roky (uplatní sa pri podávaní daňového priznania po 31.12.2019, t.j. už pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019);
 • úprava podmienok pre oslobodenie príjmov (výnosov) právnickej osoby z predaja akcií (§ 13c);
 • úprava podmienok odpočtu daňovej straty, a to zrušenie rovnomernosti odpočtu straty a predĺženie lehoty na jej odpočet na 5 rokov; v porovnaní s mikrodaňovníkom, ktorý nemá obmedzenie výšky umorovanej daňovej straty, ostatní daňovníci si môžu uplatniť daňovú stratu len do výšky 50 % vyčísleného základu dane, od ktorého je možné odpočet straty uskutočniť;
 • zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb z doterajších 2 500 EUR na 5 000 EUR a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti;
 • úprava výdavkov, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení, napr. zrušenie limitácie do výšky 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu pri odplatách za sprostredkovanie u prijímateľa služby, rozšírenie výdavkov na poradenské služby o kód Klasifikácie produktov 70.22, vypustenie výdavkov na získanie noriem a certifikátov z tohto ustanovenia, rozšírenie o paušálne náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, ktoré sa v súčasnosti do daňových výdavkov nezahŕňajú vôbec;
 • rozšírenie ustanovenia o zahŕňaní „zmarenej investície“ do základu dane aj v prípade dlhodobého finančného majetku;
 • zavedenie obsahovej náplne oznámenia o vykonaní úpravy základu dane závislej osoby;
 • zmena podmienok pre znižovanie základu dane po období, v ktorom bol základ dane zvýšený o neuhradené záväzky;
 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa úprav základu dane pri postúpení a odpise pohľadávky;
 • úprava ustanovení o tvorbe opravných položiek k pohľadávkam; nová definícia nepremlčanej pohľadávky;
 • zmena podmienok pre tvorbu rezervy na lesnú pestovnú činnosť;
 • zrušenie ustanovenia, ktoré považovalo technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci a nehnuteľnosti na základe zmluvy o výpožičke za nedaňový výdavok;
 • rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne odovzdať potraviny z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti;
 • zvýšenie daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj (odpočet výdavkov na výskum a vývoj od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty), tzv. super odpočet, až na 200 %;
 • úpravy v príjmoch daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich zo zdrojov na území SR;
 • zavedenie jasnejších pravidiel zamedzujúcich využívaniu hybridných nesúladov v dôsledku odlišných daňových posúdení finančných nástrojov a daňových subjektov v rôznych krajinách, ktoré vedú k znižovaniu daňovej povinnosti;
 • zmeny v ustanoveniach o zrážkovej dani;
 • úpravy v ustanoveniach o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade hybridných prevodov;
 • zmeny v zaokrúhľovaní;
 • zmeny týkajúce sa peňažných a nepeňažných plnení medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

 

Kontaktná osoba