Účtovné závierky obchodných spoločností po zavedení delenia účtovných jednotiek podľa veľkostných skupín

15. marca 2016 | Čas čítania: 2 Min

Mikro účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku spomedzi všetkých účtovných jednotiek v najmenšom rozsahu. Pre vykázanie aktív, pasív, nákladov a výnosov používajú zjednodušený formulár súvahy a výkazu ziskov a strát určený len pre mikro účtovné jednotky. V zmysle opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky obsahujú jej poznámky v porovnaní s malými a veľkými účtovnými jednotkami len minimum informácií. Sú to najmä nasledujúce informácie:

  • všeobecné informácie;
  • informácie o prijatých princípoch;
  • informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát.

 

Malé účtovné jednotky vykazujú aktíva, pasíva ako aj náklady a výnosy v nezmenenom rozsahu. Pri vypracovaní Súvahy a Výkazu ziskov a strát použijú formulár, ktorý je spoločný pre malé a veľké účtovné jednotky. Náplň poznámok určuje opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky. Zjednodušenie vidíme najmä pri rozsahu vykázania informácií, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát. Uvádzajú sa tu len nasledovné informácie:

  • informácie ku goodwillu;
  • informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi;
  • vybrané informácie k záväzkom – záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov a informácie k zabezpečeným záväzkom;
  • informácie o vlastných akciách;
  • informácie k nákladom a výnosom, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

 

Nie je potrebné uvádzať napríklad informácie k daniam z príjmov, odloženým daniam, transakcie so spriaznenými osobami. Taktiež nie je potrebné vypracúvať výkaz o peňažných tokoch.

Veľké účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku vo všetkých troch častiach (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky) v takmer nezmenenej podobe. Poznámky účtovnej závierky sú spomedzi všetkých účtovných jednotiek v zmysle opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre malé a veľké účtovné jednotky najrozsiahlejšie spomedzi všetkých účtovných jednotiek.