Úprava základu dane je väčšie riziko ako pokuta za absenciu dokumentácie k transferovému oceňovaniu

24. septembra 2015 | Čas čítania: 2 Min

Nesplnenie povinnosti viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu je správny delikt. Pokuta za tento správny delikt je v rozmedzí od 60 EUR do 3 000 EUR. Výška uloženej pokuty je na úvahe správcu dane, pričom platí, že správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu. Pokutu je možné uložiť aj opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a pokiaľ protiprávny stav trvá.

Úpravu základu dane závislej osoby na území Slovenskej republiky môže vykonať správca dane, nakoľko súčasťou základu dane je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu.

Finančná správa nezverejnila kľúč, podľa ktorého si bude vyberať daňové subjekty na kontrolu transferového oceňovania. Hlavné parametre, ktoré by mohla finančná správa uplatňovať pri výbere, je možné ľahko ilustrovať. Niekoľko príkladov uvádzame nižšie:

  • Väčšina vašich transakcií prebieha so spriaznenými osobami v zahraniční/tuzemsku.
  • Vaše predajné ceny sú na nižšej úrovni ako ceny na trhu v rovnakom odvetví bez zjavného dôvodu.
  • Vaše nákupné ceny sú na vyššej úrovni ako ceny na trhu v rovnakom odvetví bez zjavného dôvodu.
  • Platíte poplatky za služby, ktoré nevyužívate v adekvátnej miere ku poplatku.
  • Platíte poplatky za využívanie rôznych druhov nehmotného majetku (napr. licenčný poplatok), pričom ho nevyužívate v adekvátnej miere ku poplatku.
  • Uplatňujete si daňové úľavy na daň z príjmov, prípadne využívate iné investičné stimuly poskytované zo štátneho rozpočtu.
  • Odpočítali ste daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300 000 EUR, alebo ste za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia od základu dane odpočítali daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000 EUR.