Schválené zmeny v poplatku za rozvoj

10. decembra 2019 | Čas čítania: 2 Min

Dňa 19. novembra 2019 vyšla v Zbierke zákonov novela  zákona, ktorou sa dopĺňa a mení zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj. V zmysle tohto zákona sa predmetom poplatku za rozvoj rozumie pozemná stavba na území obce, ktorá je uvedená v:

  • právoplatnom stavebnom povolením, ktorým sa povoľuje stavba;
  • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe;
  • právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby pred jej dokončením;
  • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

Z dôvodu jednoznačnosti sa rozširuje a spresňuje základ poplatku za rozvoj a zároveň sa zavádza, čo sa nebude do základu poplatku započítavať – pôjde napríklad o balkón či lodžiu. Dopĺňajú sa ustanovenia pri správe poplatku za rozvoj, napríklad že obec ako správca poplatku bude kompetentná na zaslanie výzvy poplatníkovi na oznámenie výmery podlahovej plochy nadzemnej časti budovy podľa jej využitia. Okrem iného sa dopĺňa vlastná definícia miestnosti a podlahovej plochy. Návrh zákona taktiež reaguje aj na nejasnosti pri výpočte poplatku za rozvoj najmä v prípadoch, že po vydaní stavebného povolenia došlo k ďalšej zmene stavby pred dokončením.

Z dôvodu transparentnosti sa navrhuje, aby správcovia poplatku za rozvoj určili všeobecne záväzným nariadením spôsob zverejňovania informácií jednak o výnose poplatku za rozvoj, ako aj o jeho použití.

Zákon nadobúda účinnosť 30.11.2019.

Kontaktná osoba