Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier

15. marca 2016 | Čas čítania: 2 Min

Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií.

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzipodnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podporyinvestovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií,aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácieprostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotnýchprojektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä vzákladných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.

Oprávnené územie: Celé územie SR okrem Bratislavského kraja.

Oprávnení žiadatelia: Právnické osoby alebo organizačné zložky právnickej osoby, ktoré v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Výška podpory: Od 40% do 100% v závislosti od veľkosti podniku a predmetu projektu.

Výška grantu na jeden projekt: Minimálna výška na jeden projekt je 1.000.000,- EUR,maximálna výška na jeden projekt je 7.000.000,- EUR.

Deadline:

  • Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 31.03.2016;
  • uzavretie hodnotiaceho kola 2: 31.05.2016;
  • uzavretie hodnotiaceho kola 3: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola do vyčerpania alokácie.

Viac informácii: Ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadom aktuálnej výzvy a chcete vedieť, aké sú Vaše možnosti zapojiť sa, neváhajte nás kontaktovať.

Informácie pripravila spoločnosť PNO Consultants.